اهدای خون به زخمی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

جریان اهدای خون هیأت رهبری وزارت امور زنان، اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، کارمندان و کارکنان این وزارت به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری به منظور گرامیداشت از قربانی‌ها و دلجوی از مجروحین نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور که در سنگر و جریان نبردها، زخمی شده اند.