USAID برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای ارتقای ظرفیت زنان راه اندازی می نماید