پیام وزارت امور زنان به مناسبت بزرگداشت از هشتم مارچ، روز جهانی زن

بسم الله الرحمان الرحیم

 

زنان رشید و با شهامت افغانستان،

قرار معلوم، شما طی هفده سال اخیر به حمایۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به دستاورد های چشمگیری، دست یافته اید. چنانچه داعیۀ تساوی حقوق زن در اسناد و قوانین دولتی مسجل گردیده است. یکعده زنان، موقعیت های مناسب را در اهرم اقتدار و حاکمیت، احراز نمودند. حضور و نقش روز افزون آنها در اکثر ساحات خدماتی و رهبری جامعه و دولت، محسوس است.

چون رشد و رفاه زنان در انکشاف ملی نهفته است و سرنوشت آنها، جدا از مقدرات ملی نیست؛ لذا در کنار دولت و ملت خود باشید و بحیث حامی صلح و مصالحه، به کار و خدمات صادقانۀ خویش، ادامه بدهید.

 

دختران و زنان ارجمند و گرامی،

بیائید، با حصول فرصت های بهتر، شایستۀ رشد وانکشاف بیشتر باشیم. به امکانات و منابع، دست، یابیم، وضعیت موجود خود و جامعه را بهبود و تغییر بدهیم. مشارکت خود در همه حوزه های کار و بار زندگی با توانمندی، تجربه نمائیم.

وقت آن است که برای حفظ و حراست از دستاوردهای یک و نیم دهۀ پسین باید متشکل شد و بجای نگرانی و عقب نشینی در برابر چالش ها و مشکلات، به تجدید تعهدات پرداخت و همبستگی بین المللی را ارج نهاد و با گرامیداشت از یکصد و یازدهمین سالگرد روز تاریخی هشتم مارچ (1908.م) دستاوردهای تاریخی خود را تجلیل و حمایت نمائیم. با احترام

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان