تقدیر وزیر امور زنان از سوی شورای اجتماعی صدای زن افغان - وزارت امور زنان

تقدیر وزیر امور زنان از سوی شورای اجتماعی صدای زن افغان

شورای اجتماعی صدای زن افغان به پیشواز از هشتم مارچ، روزجهانی زن از دستآورد های محترم دلبر نظری وزیر امور زنان به روز سه شنبه 17 حوت 1395 هجری خورشیدی تقدیر به عمل آورد.

سلما اکبر رییس شورای اجتماعی صدای زن افغان، از کارنامه ها و دستآورد های وزیر امور زنان که در دوره کاری شان به زنان افغانستان انجام داده است به نیکی یاد نموده، برنامه های اجتماعی این شورا را که برای آگاهی دهی و انسجام زنان راه اندازی می نمایند به محترم دلبر نظری وزیر امور زنان ارایه و تشریح نمود.

 

همچنان رییس شورای اجتماعی صدای زن، از وزیر امور زنان خواست تا شورای اجتماعی صدای زن افغان را همکاری نموده و در جریان برنامه های وزارت که در رابطه به توانمندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  زنان تدویر می گردد، قرار دهند.

وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور اعضای شورای اجتماعی صدای زن افغان در دفتری کاریشان، کار های این شورای را برای ذهنیت سازی و روشن سازی اذهان عامه نسبت به زنان مهم دانسته، وعده هر نوع همکاری را نمودند.

در اخیر هیت رهبری این شورا با اهدأ تندیس و دسته گل، روز جهانی زن را به وزیر امور زنان مبارک باد گفته و از فعالیت های شان تقدیر و تحسین نمودند.