جلسه‌ی الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با نماینده های نماینده های وزارت مالیه، وزارت هوانوردی، وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت زنان

جلسه‌ی به منظور فروش صنایع دستی زنان در میادین هوایی کشور به رهبری الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با حضور منیژه وافق رییس اتاق تجارت زنان، نماینده های وزارت مالیه، وزارت هوانوردی و وزارت تجارت و صنایع به روز چهارشنبه مورخ 30 عقرب 1397 هجری خورشیدی در وزارت امور زنان، برگزار شد.

هدف از تدویر این نشست راه اندازی و ایجاد غرفه ها و فروش صنایع دستی زنان با برند معیاری در میدان‌های هوایی بین المللی گفته شده است.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ایجاد غرفه های صنایع دستی زنان را در میدان های هوای کشور یکی از برنامه های مهم برای توانمندسازی اقتصادی و رشد صنایع دستی زنان دانسته، گفت وزارت امور زنان گام های عملی را در این راستأ برداشته است، تلاش می نماید با تفاهم با همکاران و ادارات زیربط زمینه را برای فروش محصولات زنان فراهم نماید.

همچنان در این جلسه فیصله شد یک طرح جامع تهیه و کارهای آن از طریق شورای عالی اقتصادی به پیش‌برده شود.

قابل  یاوریست که در این نشست توافق شد یک برند خاص مربوط به زنان در تفاهم با وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت زنان، در نظر گرفته شود تا اموال و محصولات بی کفیت وارد غرفه های که در قسمت محلی و بین المللی میدان گذاشته خواهد، نشود.