تدویر گردهمایی به مناسبت روز جهانی همبستگی کارگر

گردهمایی به مناسبت روز جهانی کارگر، به همکاری وزارت امور زنان از سوی شورای مرکزی اتحادیه صنفی کارگران افغانستان، به تاریخ یازدهم ثور 1396 خورشیدی در تالار سینما زینب تدویرگردید.

هدف از برگزاری این گردهمایی، ارج نهادن به مقام کارگر، ارایه پیشنهادات موثر برای بهتر شدن وضعیت کارگران و صحبت پیرامون مشکلات فرا روی کارگران، عنوان شده است.

خانم اوریاخیل؛ وزیر کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین، که در این گردهمایی شرکت نموده بود، ضمن قدر دانی از زحمات کارگران، این روز را برایشان تبریک گفته، زمینه اندک کاری برای کاگران را قناعت بخش ندانسته، افزود " وزارت کار و امور اجتماعی روی مقرره معاشات کارگران  کار نموده، غرض تایید به کابینه تقدیم کرده است و در بخش توزیع نمرات رهایشی به اقصات طویل المدت، مصونیت جسمی و جبران خساره کارگران، برنامه های را روی دست دارد."

سپس آقای کاکړ نیازی؛ رییس شورای مرکزی اتحادیه صنفی افغانستان، با ابراز تبریکی این روز، تاریخچه اتحادیه کارگران جهان را تشریح نموده، ارقامی را که سطح بلند بیکاری جوانان در افغانستان را نشان میداد به قرائت گرفته، ادعا داشت " از روز کارگر در کشور ما در شرایط تجلیل میشود که بیش از 3.5 میلیون کارگر که اکثر آنان را جوانان تشکیل میدهند بیکار اند" وی فساد اداری، مقدم بودن روابط بر ضوابط و مدیریت ضعیف سیاسی را عامل افزایش فقر و بیکاری دانست.

در ادامه داکتر سید کمال سادات؛ معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیرامون موضوع صحبت نموده، ضمن بزرگداشت از روز جهانی همبستگی کارگر، موثریت کار را در مسوولیت پذیری از سوی همه کارگران در سطوح مختلف دولت ابراز داشته، افزود " کشور ما به کار بیشتر ضرورت دارد، جهت موثریت کار باید هر کارمند و هر کارگر مسوولیت پذیری بیشتر داشته باشد."

قابل یاد آوریست که در این همایش آقای هدایت؛ مشاور معاون دوم ریاست جمهوری پیام سرور دانش را به همه قرائت نموده، حمایت از کارگران را جز مسوولیت های دولت وحدت ملی دانسته، در راستای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران وعده همکاری نمود.

باید گفت که کبرا رضایی؛ سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان، روز جهانی کارگر را به تمام کارگران تبریک گفته، پیام وزیر امور زنان را قرائت نمود. وی یاد اور شد که وزارت امور زنان در بخش تخصصی شدن کارگران، مصوونیت شغلی زنان، میزان معاش یکسان زنان با مردان، ایجاد کودکستانها در تمام ادارات و حمایت از کودکان را تاکید نموده، در این راستا از زنان کارگر حمایت میکند.

در اخیر نماینده های اتحادیه صنفی کارگران افغانستان، نماینده تخنیک گران و استادان دانشگاه در مورد موضوع صحبت نموده، خواهان حل معضل بیکاری از سوی دولت، حمایت از حقوق کارگران و زمینه سازی شغل پایدار برای کارگران شدند.