سینما زینب؛ در آستانه فعال سازی مجدد

محترم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان با فقیر احمد میوند، رئیس فرهنگی ریاست اجرائیه به تاریخ ۱۸ جدی سال ۱۳۹۷ در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات فعال سازی دوباره سینما زینب و فعالسازی بخش تیاتر زینب ننداری میباشد که باید برای همیش بروی مراجعین باز باشد، عنوان شده است.

ابتدأ آقای فقیر احمد میوند؛ در مورد ارزش و قدامت تاریخی این سینما صحبت نموده خواهان فعال شدن مجدد آن از سوی رهبری وزارت امور زنان شدند و همچنان در خصوص برنامه ریزی دقیق جهت فعالیت دوباره سینما و چگونگی همکاری ریاست محترم اجرائیه با وزارت امور زنان در این راستا، محوریت صحبتهای طرفین جلسه را تشکیل میداد.  سپس معین مالی و اداری پیرامون موضوع صحبت کرده، از فعال سازی دوباره سینما زینب احساس خشنودی نموده افزود:« ما همیشه تلاش داشتیم که سینما زینب به شکل استندرد و اساسی دوباره فعال شود و در رابطه با این موضوع با چند دونر خواستار همکاری های مالی و تخنیکی شدیم اما متأسفانه برای ما جواب رد داده شد. و همچنان مشکل اساسی فعال سازی مجدد سینما زینب را نبود جای برای برگزاری برنامه های کاری و همچنان ایجاد مشکلات امنیتی برای کارمندان وزارت امور زنان دانست .» درادامه آقای میوند سینما زینب را ملکیت اصلی وزارت  امور زنان خوانده و خواست که این وزارت در پهلوی فعالیت های سینمایی اش، می تواند تمامی برنامه های خود را در این مکان برگزارکنند و نیز کورس های فن بیان و دیگر کار های فرهنگی را ایجاد  نمایند. وی همچنان اضافه کرد که این وزارت باید فرهنگ افغانی  را در این سینما ترویج نماید.