هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به تاریخ 5/4/1397 به ریاست الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا و اشتراک معینان وزارت عدلیه و ارگانهای محل ،نمایندگان ،مشاورین و روسای  نهاد های دولتی کشور در تالار کنفرانسهای مقام وزارت امور زنان دایر گردید .

در این جلسه گزارش سال 1396ارائه گردیده ودر مورد پیشکش طرح اجرایی قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات ،تایید لایحه طرز فعالیت کمیسیون های منع خشونت علیه زن ، موجودیت خانم ها منحیث سارنوالان منع خشونت علیه زنان به تفکیک زون ها بحث و گفتگو صورت گرفته و  اعضای جلسه نظریات خود را در بخشهای آجندا جلسه و به خصوص  لایحه وظایف کمیسیون ها پیشکش نمودند .

وزیر امور زنان کشور ضمن قدر دانی از کارکرد های اعضای این کمیسیون گفت :" در بخش کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان کار ها و فعالیتهای زیادی صورت گرفته وگزارشاتی که در این جلسه ارایه گردید باید برای مشکلات و چالشهای موجوده ، راه حل های بهتر در نظر گرفته شود .

 

قابل تذکر است که این گزارش بعد از تایید و نهایی شدن از طرف اعضای کمیسیون به شورای وزیران پیشکش میگردد.