ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با رییس دفتر JSSP

خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با خانم جستین روکیبا رئیس دفتر  JSSP  به تاریخ 5 سنبله 1397 خورشیدی در دفتر کاری شان ملاقات و گفتگو نمودند.

هدف از این ملاقات هماهنگی برای امضای تفاهمنامۀ همکاری وزارت امور زنان با دفتر JSSP و همچنان معرفی رییس دفتر  JSSP  به وزارت امور زنان بوده است.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن خوش آمدید، از همکاری های دفتر JSSP  به وزارت امور زنان در بخش های مختلف به خصوص ارتقای ظرفیت زنان ابراز امتنان نمود.

خانم مصلح در ادامه افزود: "ما همکاری بیشتر شما را با وزارت امور زنان به خصوص در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان اداری و مسلکی این وزارت خواهانیم."

سپس، خانم جستین روکیبا ضمن خرسندی از این ملاقات، بیان داشت:" ما همچنان خواهان همکاری های بیشتر با وزارت امور زنان میباشیم.