ملاقات الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با لوی سارنوال سارنپوه محمد فرید حمیدی

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور نشستی را با لوی حارنوال ج.ا.ا محترم  حارنپوه محمد فرید حمیدی ، سه شنبه مورخ 16/5/ 1397 خورشیدی در دفتر کارشان دایر نمود.

 تمرکز صحبت ها بیشتر روی تبادل نظر در اجراآت کاری مشترک میان وزارت امور زنان و لوی سارنوالی صورت گرفت  که در نشست مذکور معینان وزارت همراه با هیئت رهبری و مشاور حقوقی وزیر امور زنان نیز اشتراک داشتند.

بحث ها جهت بازگو کردن مشکلات خانم های متضررتمرکز داشت که همکاری بیشتر بین این دو ارگان را مطالبه میکرد که لوی حارنوال از موضوع متذکره ابراز حمایت نموده و آنرا موثر دانست .

همچنان هردو طرف در عرصه خدمت رسانی حقوقی به بانوان کشور، گفتگو کردند و روی سیاست جنایی که متضرر اصلی و اولی آن عمدتاً بانوان کشور میباشند بحث شد که طرح ها و نظریات کاربردی در زمینه نیز مطرح گردید.

هدف از این نشست همکاری وزارت امور زنان با اداره لوی حارنوالی به خصوص سارنوالی منع خشونت علیه زنان و کوشش مشترک این دو ارگان برای جلوگیری از خشونت ها علیه زنان و تلاشها برای  زندگی بهتر برای بانوان کشور عنوان گردیده است.