مسمومیت 12 کار گر زن درهرات

12خانم یک کورس آموزش خیاطی در شهر هرات به دلیل استفاده از ذغال سنگ در بخاری به تاریخ 18 جدی دچار مسمومیت شدند.

داکتررفیق شیرزی سخنگوی شفاخانۀ حوزوی شهر هرات به آژانس روزگفت، این دسته از خانم ها که به اثر استشمام گاز مسموم کننده ذغال سنگ مسموم شده بودند، تحت مراقبت های صحی قرار دارند.

به گفتۀ وی کار گران در حالی از ذغال سنگ در بخاری استفاده نموده اند که اتاق کار شان به جز دروازه ورودی مجرای دیگری برای تبدیل هوای اتاق نداشته است.

این کورس آموزشی درمنطقه درامان حوزه 7 شهر هرات موقعیت دارد.

موصوف علاوه کرد، تمامی مراکزآموزشی و خانواده ها باید برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی مراکزومنازل خویش را به سیستم تصفیه هوا مجهز نمایند.

به گفتۀ وی، درصورت بروز چنین حوادث در قدم نخست مجرا های خروجی یا کلکین ها باز شوند تا دود پخش شده به بیرون انتقال یابد.

این درحالی است که طی سال جاری 3 تن بر اثر گازگرفتگی درشهرهرات جان شان را از دست داده اند