تدویر کورس خیاطی برای بیست وپنج خانم

برای بیست وپنج تن از زنان بی بضاعت و بیوه در ولایت زابل کورس خیاطی برگزار شد. حبیبه رئیس امور زنان ولایت زابل به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که" کورس یاد شده به همکاری ریاست امورزنان و مقام آن ولایت ایجاد گردیده که در آن بیست و پنج تن از زنان بی بضاعت و بیوه مدت سه ماه توسط دوتن از استادان مجرب حرفه خیاطی آموزش داده می شوند"، به گفته منبع، در اخیر کورس برای هریک از زنان شامل کورس یک یک پایه ماشین خیاطی و یک اندازه مواد خوراکه نیز کمک می گردد. همچنان در جریان کورس روزانه مبلغ پنجاه افغانی مدد معاش برای آنها نیز پرداخته می شود