جلسه مشورتی وزارت امور زنان با تمویل کننده گان روی برنامه ملی با اولویت

وزارت امور زنان جلسه مشورتی ( انکشاف ظرفیت جهت تسریع به روند تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان) را دایرنمود .

دراین جلسه که به سرپرستی پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر سر پرست وزارت امور زنان به تاریخ 29جدی در تالار کنفرانس های این وزارت دایر گردیده بود تعداد زیادی از نمایندگان دونر ها و کلسترها اشتراک ورزیده بودند.

هدف اساسی این نشست تشریح برنامه با اولویت وزارت امورزنان بوده تا ادارات دولتی وتمویل کنندگان اقدامات مشخصی را نظربه ساحه کاری شان اتخاذ نمایند .

چنانچه به همه معلوم است وزارت امورزنان صلاحیت اجرائیوی نداردوبرنامه های گسترش جندر،توانمند سازی زنان درهمه عرصه ها و فراهم سازی زمینه دسترسی زنان به خدمات عامه ،امکانات صحی ،مشارکت سیاسی وهمه مسایل را که برای پیشرفت زنان مفید وموثر باشد از طریق وزارت خانه ها وموسسات ملی و بین المللی تطبیق می نماید .

دراین نشست داکتر حسن بانو غضنفر ضمن ابراز تشکر وامتنان ازهمکاری های نهادهای همکار افزودند :ما به کمک دونر های همکار توانستیم در جریان دوسال پروژه های آزمایشی را بر اساس نپوا در بخش های مختلف از جمله پالیسی دسترسی زنان به حقوق مدنی ، پالیسی محو خشونت و پروژه های متعددی را به نفع زنان راه اندازی کنیم که نتایج خوبی از آن به ارمغان آمده است .

داکتر غضنفر در مورد گفتگوهای در باره ضعف پروسه تطبیقس نپوا عدم موافقت خود را ابراز داشته دلیل تحقق نپذیرفتن کامل نپوا را مشکلات امنیتی ، اقتصادی واجتماعی و... عنوان کردند . ایشان اضافه نمودند نپوا قابل تطبیق است و به کمک نهادهای همکار خوبتر تطبیق شده می تواند وما براین اساس برنامه قابل اولویت خودرا بلند بردن ظرفیت زنان تعیین کردیم .

دراخیر نظریات اشتراک کننده گان با هم شریک ساخته شده وبه سوالات آنان جواب ارائه گردید