تدویر جلسه فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت

جلسه فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به تاریخ  11 /10/1397 تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به اشتراک معینان وزارتخانه های کشور و اعضای کمیسیون عالی منع خشونت  در تالار کنفرانسهای مقام وزارت امور زنان دایرگردید .

در این جلسه در مورد افزایش فروش سیم کارتهای غیر مجوز، تخطی رسانه ایی در قسمت نشرات تلویزیونهای شمشاد و تمدن در نشر خبر ابعام آمیز14 ثانیه و انعکاس وگسترش این خبر در سایت های اجتماعی  بحث وگفتگو صورت گرفت.

معین وزارت امور زنان افزود :"فرهنگ نادرست استفاده ازتلفون و سایتهای مجازی توسط نوجوانان و کم توجه یی خانواده ها در این امر مسبب این همه مشکلات در جامعه میگردد." همچنان معین مسلکی وزارت امور زنان در قسمت احترام گذاشتن به عفت کلام در رسانه های  صوتی، تصویری و چاپی همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشوررا خواسته اند.