قطعنامهء کنفرانس ملی توانمندسازی زنان در پرتو اهداف انکشاف پایدار افغانستان، - وزارت امور زنان

قطعنامهء کنفرانس ملی توانمندسازی زنان در پرتو اهداف انکشاف پایدار افغانستان،