سفر محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به ولایت بلخ

محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان در رس یک هیأت به تاریخ هشتم ماه میزان 1397 هجری خورشیدی، به ولایت بلخ سفر نمود.

  هدف از این سفر انسجام و همآهنگی برنامه آموزشی رهنمایی  کمپاین انتخاباتی برای نامزد وکلای زن در زون شمال و نظارت از کارکرد ها و خدمات حمایوئ ریاست امور زنان ولایت بلخ، گفته شده است.

  در این سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیأت همراه اش به ولایت بلخ رفته با محمد اسحاق رهگذر والی آن ولا، دیدار و ملاقات نمود. خانم نبیله مصلح ضمن قدردانی از همکاری آقای رهگذر، نقش و حضور زنان را در ادارات دولتی مهم و تأثیرگذار دانسته، بر افزایش و مشارکت وسیع زنان در ادارات تأکید نمود.

محمد اسحاق رهگذر والی ولایت بلخ، زنان را نیم از پیکر مهم جامعه دانسته، وعده سپرد برای حضور بیشتر زنان در سطوح رهبری ادارات محلی بلخ تلاش می نماید.

همچنان در این سفر، ورکشاپ آموزشی کمپاین های انتخاباتی جهت پیشبرد بهتر کمپاین ها برای 30 تن از زنان که خود را در مجلس نماینده گان نامزد نمودند بودند، راه اندازی شده بود.

گفتنی است که محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با کارمندان ریاست امور زنان بلخ دیدار نموده، مشکلات، چالش ها و پیشنهادات آنها استماع کرده به حل آن تأکید نمود.