برنامه آگاهی دهی "صرفه جویی" به کارمندان وزارت امور زنان

برنامه آگاهی دهی از چگونگی و تطبیق "صرفه جویی" با اشتراک خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان و کارمندان این وزارت به تاریخ 15 حمل سال 1398 خورشیدی در تالار سینما ذینب برگزار گردید.

 هدف از آن، آگاهی دهی و آموزش کارمندان از چگونگی صرفه جویی و نحوۀ تطبیق آن در امورات کاری و همچنان تشریح قوانین، فرامین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و متحدالمال های وزارت مالیه در نحوه صرفه جوی از منابع ملی عنوان گردیده است.

 خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری که در این برنامه اشتراک نموده بود، بیان داشت: صرفه جویی در تمام امورات زندگی از منابع یک امر دینی و مسوولیت شهروندی ماست. وی افزود: کارمندان باید برای صرفه جویی از آب، برق، قرطاسیه جات و سایر موارد مصرفی توجه لازم نماید تا از ضایع شدن آن جلوگیری صورت گیرد.

معین مالی و اداری در ادامه مشکلات کاری کارمندان را استماع نمود و برای رفع آنان هدایات لازم را به بخش های مربوطه ارائه داشت، در ضمن روحیه همکاری برای هماهنگی و انسجام کاری در بین کارمندان را یک امر ضروری دانست.

گفتنی است، پریزنتیشن های آگاهی دهی و آموزشی از جانب آمریت های "مالی  و تهیه تدارکات" وزارت امور زنان برای کارمندان جهت آموزش آنان از قوانین، مقررات و متحد المال های مالی ارائه و به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ داده شد.