استراتیژی ملی جوانان

جلسه‌ی به منظور نظر خواهی و پیشنهادات وزارت امور زنان در رابطه به استراتیژی ملی جوانان با حضور محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با شفیق سرحد مشاور پالیسی ریاست اجرائیه، نورمحمد مراد مسوول بخش جوانان دفتر UNFPA، احمد جواد هشام مشاور امور حقوقی و فدامحمد رییس مصئونیت و آموزش جوانان معینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به روز دوشنبه مورخ 22 دلو 1397 هجری خورشیدی، برگزار شد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از کارهای گروپ تخنیکی که در تهیه استراتیژی ملی جوانان سهم داشته‌اند، گفت عنعات ناپسند و فرهنگ حاکم در روستای کشور از جمله موانع اصلی پیشرفت جوانان است که در این استراتیژی به آن پرداخته نشده و نیاز است به منظور بلند بردن ظرفیت و توانمند سازی جوانان برنامه های مهم فرهنگی در این سند گنجانیده شود، چالشها و مشکلات جوانان شناسایی و راهکارهای مناسب برای حل آن، مشخص گردد. وی افزود، پرداخت طویانه گزاف، تبعیض میان فرزندان در خانواده ها و خشونت علیه زنان و دختران از جمله چالش های است که باعث عدم پیشرفت دختران و زنان جوان می شود که در این استراتیژی به آن کم‌تر اشاره شده است.

همچنان معین مالی و اداری وزارت امور زنان، از آنها خواست در قسمت آمار و ارقام که در استراتیژی ملی جوانان به آن پرداخته شده است، توجه بیشتر نمایند و مشکلات اقتصادی را بخشی از چالش های عدم حضور جوانان در نهاد های تحصیلی و فرهنگی دانسته به اشتغال‌زایی بیشتر جوانان در سال های پیشرو تأکید نمود.