جلسه تشریح طرزالعمل و رهمنودهای جدید وزارت به هیأت رهبری

جلسه تشریح طرزالعمل مکافات و تشویق کارمندان، رهنمود آموزش کارمندان و رهنمود جذب محصلین به دوره کار عملی با حضور جلالتمأب دلبر نظری وزیر امور زنان، محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری و روسأی مرکزی وزارت به روز یکشنبه، مورخ 22 ثور 1398 هجری خورشیدی در تالار کنفرانس ها، برگزار شد.

وزیر امور زنان طرزالعمل و رهمنودهای متذکره را نیاز اساسی اداره به منظور تخصصی سازی و تشویق کارمندان جهت اجرای بهتر وظایف دانسته، بر غنامندی و کار بیشتر روی اسناد های مذکور تأکید نمود.

همچنان معین مالی و اداری وزارت امور زنان، طرزالعمل و رهمنود را مبین و تفسیر قوانین خوانده، تهیه و تطبیق آن را با اهمیت برای ظرفیت سازی نیروی انسانی دانست بر هماهنگی بیشتر میان ریاست منابع بشری و دونر های همکار وزارت در قسمت بورسیه های خارجی تأکید کرد.

قابل آوریست که طرزالعمل مکافات و تشویق کارمندان، رهنمود آموزش کارمندان و رهنمود جذب محصلین به دوره کار عملی از سوی ریاست منابع بشری وزارت امور زنان تحت ریاست محمد ادریس لطیفی رییس این بخش تهیه شده است که بعد از تأییدی وزارت به مرحله اجرأ، قرار خواهد گرفت.