تثبیت ساحه و اختصاص 50جریب زمین غرض اعمار مجتمع زنانه در ولسوالی شکردره

به مساحت پنجاه جریب زمین در مربوطات ولسوالی شکردرۀ ولایت کابل جهت اعمار کمپلکس زنانه، از سوی معینیت پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان کشور تثبیت شد.

الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در راس یک هیت بلندپایۀ دولتی بشمول رییس سکتوری مقام رهبری ولایت کابل، نمایندۀ باصلاحیت ادارۀ اصلاحات اراضی، نمایندۀ ریاست امور زنان ولایت کابل و مسوولین بخش املاک ریاست مالی و اداری وزارت امور زنان طی سفر رسمی به منظور گزینش ساحۀ مورد نیاز " اعمار مجمتع زنانه"، عازم ولسوالی شکردرۀ ولایت کابل شدند.

درقدم نخست مقامات سفرکننده جهت تشریح و توضیح موضوع به لسوالی تشریف برده و مورد استقبال گرم مسوولین و دست اندرکاران این ولسوالی قرار گرفتند و سپس در یک هماهنگی کامل با آقای ابراهیم خیل ولسوال شکردره، آقای محمداحسان، رییس شورای محل، مسوولین شورای زنان این ولسوالی و جمعی از مسوولین بخشهای مختلف دولتی، قطعه زمین را به مساحت 50جریب واقع در ولسوالی شکردره غرض اعمار کمپلکس( تعلیمی، صحی، اقتصادی، آموزشی، تفریحی، زراعتی وکودکستان) برای زنان این ولسوالی گزینش و به مسوولین مربوطه هدایت دادند تا کارهای مقدماتی آنرا بزود ترین فرصت به منصۀ اجراء قرار دهند.

در حاشیۀ این سفر، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان هدف از اعمار ساختمان متذکره را تقویت بنیۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی زنان متکفل خانواده، تشویق و بازاریابی تولیدات زنان مقیم شکردره به هدف کلی کاهش خشونت میان خانواده ها، عنوان نموده افزودند:" موسسۀ تمویل کنندۀ این پروژه، ضمناً اهالی ولسوالی شکردره را در بخشهای اعمار مکاتب، قیرریزی جاده ها و موارد دیگر از این قبیل همکاری خواهند نمود.