ملاقات وزیر امور زنان با رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل به روز دوشنبه 29 دلو 1397 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل، در رابطه به نقش وزارت امور زنان، وضیعت زنان و مبانی قانونی، قانون حل منازعه در جرگه و شورای اصلاحی پرسش های از تیم کاری وزارت امور زنان نموده، بیان داشت: زنان چی نقش می توانند در پروسه صلح داشته باشند و با توشیح قانون حل منازعه در جرگه و شورای اصلاحی نقش زنان در عدالت کمر‌نگ و متضرر نخواهد شد؟

وزیر امور زنان ضمن قدردانی از تشریف آوری رییس و اعضای حاکمیت قانون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان(یونما)، گفت؛ وزارت امور زنان از جمله نهادهای مهم است که نقش نظارت کننده و دادخواهی برای زنان دارد. این اداره به اساس پلان استراتیژیک و سالانه خویش، دادخواهی و دسترسی زنان به عدالت را در محوریت برنامه های خویش قرار میدهد و در این زمینه کار های موثر انجام داده است. با راه اندازی برنامه ها، ورکشاپ ها و آگاهی دهی در قسمت روشن سازی و ذهنیت سازی اذهان عامه زنان، نقش خود را به خوبی پیش‌برده است.

همچنان وزیر امور زنان بیان داشت در طرح که به وزارت محترم عدلیه در رابطه به مسوده قانون حل منازعه در جرگه و شورای اصلاحی از سوی وزارت امور زنان فرستاده شده است که جرگه ها باید قانونمند شوند و عدالت غیر رسمی به عدالت رسمی تبدیل شود، جرگه ها صرف می توانند موضوعات مدنی را بررسی و تصمیم گیری نمایند و تصمیم گیری در ارتباط به موضوعات جزای مطابق به قانون تشیکلات و صلاحیت محاکم از صلاحیت محکمه است و اشخاص که در جرگه ها شرکت می نمایند باید تصدیق نامه یا جواز از وزارت عدلیه داشته باشند.

قابل یاد آوریست که نصرت الله الهی مشاور امور حقوقی وزارت امور زنان نیز در رابطه به نقش وزارت و مبانی قانونی قانون حل منازعه در جرگه و شورای اصلاحی به صورت مفصل، صحبت نمود.