ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با مسئول مؤسسه تعلیمی کمک به معارف افغانستان

  بانو نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان ، حسینه شیرجان مسئول مؤسسه تعلیمی کمک به معارف افغانستان را روز دوشنبه مؤرخ 13 جوزا سال جاری در دفتر کارش ملاقات نمود.

 در این دیدار طرفین روی موضوعات معارف و چگونگی ادامه دروس خانم ها صحبت نمودند که بانو مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان جهت حل مشکلات مکاتب که از جانب مؤسسه فوق الذکر تمویل و مدیریت می گردد وعده هر نوع همکاری را در حیطه صلاحیت وزارت امور زنان با این موسسه نمود.

 قابل تذکر است؛ مؤسسه متذکره 9  باب مکاتب را در ولایات کابل، بلخ ، غزنی و بامیان ایجاد نموده و بیشتر از 3000 تن خانم را تحت پوشش آموزشی قرار داده است اما متاسفانه از چندی به این سو با یک سلسله مشکلات و چالش ها مواجه گردیده که  روند تدریس خانم ها را با مشکل مواجه ساخته است .