اعلامیه مطبوعاتی خشونتهای اخیر در ولایت هرات

ریاست امور زنان ولایت هرات قضایایی خشونت های اخیر را که در آن ولایت به وقوع پیوسته است چنین گزارش می نماید.

مسمات صفورا بنت نجم الدین ۱۸ ساله مسکونه قریه ناب شکر ولسوالی اوبه بتاریخ ۱۵حمل سال روان توسط مرمی تفنگچه به قتل رسیده است. علت قتل معلوم نیست اما پولیس قومندانی ولسوالی اوبه شوهر این خانم را جهت  پیگیری وتحقیقات بیشتردستگیر نموده است.

مسمات فاطمه بنت جلیل احمد ۲۵ ساله مسکونه محل شوره خانه به تاریخ ۱۲ حمل سال روان توسط فیر مرمی به قتل رسیده است پولیس جنایی آن محل طبق تحقیقات که انجام داده است پدرشوهر این خانم را که به (شیر شوره خانه) مشهوراست را جهت پیگیری این قضیه دستگیر نموده، تحقیقات جریان دارد.

وزارت امور زنان اینگونه قتل ها ومحکمه های صحرایی را خلاف موازین دین مبین اسلام،  قوانین نافذه کشور وحقوق بشر دانسته اعمال وحشیانه عاملین این قتل ها را سخت نکوهش نموده ازنهاد های عدلی وقضایی ولایت هرات میخواهد تا دردستگیری عاملین این قضایا مصرانه سعی وتلاش همه جانبه نمایند.

همچنان این وزارت بنابر مکلفیت های وظیفوی خویش درنشست ها وملاقات های کاری با ادارات ذیربط در رابطه به افشای هویت جنایت کاران واشخاص مخرب به جدیت عمل می نماید وهمواره خواهان  اینست تا با پشتکار جلو خشونت ها را گرفته سهم فعال خویش را در کاهش خشونت ها علیه زنان برعهده گیرند.

رهبری وزارت امور زنان