ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسئوولین دفتر پاملرنه

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسئوولین دفتر پاملرنه به روز یکشنبه مورخ 10 سرطان 1397  در دفتر کارش ملاقات نمود.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از برنامه دفتر پاملرنه برای زنان گفت؛ وزارت امور زنان مسوولیت خود می داند از برنامه های که برای زنان طرح و برنامه ریزی می شود حمایت نماید و زمینه ساز برای توانمندی اقتصادی و تعلیمی زنان است.

همچنان معین پالیسی وزارت امور زنان، رسیدگی به چالش های زنان را در رویداد طبیعی و حالات اظطرار بخش از برنامه استراتیژیک وزارت امور زنان دانسته، بر فعالیت های بیشتر دفتر پاملرنه در این بخش تأکید نمود.

از سوی هم مسوولین موسسه پاملرنه خواهان همکاری های بیشتر وزارت امورزنان برای ادامه برنامه های خود در بخش های توانمند اقتصادی، تعلیمی و صحی گردیدند.

قابل یاد آوری است که وزارت امور زنان با دفتر مذکور تفاهم نامه همکاری به منظور هماهنگی بیشتر و سهولت کاری، امضأ نموده است.