ملاقات معین مالی و اداری وزارت امورزنان با مشاور ارشد اتحادیه اروپا در امور انتخابات

محترم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان به تاریخ 13 سنبله با محترم لوس کستیلر مشاور ارشد دفتر اتحادیه اروپا برای انتخابات در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این ملاقات در رابطه به تدویر هشت ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای کاندیدان زن انتخابات مجلس نمایندگان بحث صورت گرفت.

هدف از تدویر این ورکشاپ ها بلند بردن ظرفیت های کاری کاندیدان اناث در راستای پیشبرد امور کاندیداتوری شان می باشد. باید گفت ورکشاپ های مذکور قبل از برگذاری کمپاین های انتخاباتی برای تمامی کاندیدان اناث 34 ولایت در هشت زون به همکاری مالی دفتر مذکور و آموزگاران ریاست پلان و پالیسی وزارت امور زنان دایر خواهد شد.