امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات

شنبه، اول سرطان سال 1398

وزارت امور زنان تفاهمنامه همکاری را با کمیسیون انتخابات به امضاء رساند . در نشستی که به همین ارتباط در دفتر کار سید عصمت الله مل، معاون کمیسیون انتخابات دایر شده بود، الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و تعدادی از روسای مرکزی این وزارت، کمیشنران داخلی و خارجی کمیسیون مستقل انتخابات و رسانه ها، حضور داشت .

در نخست آقای مل؛ ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان، در رابطه به نرم افزار جدید آله های بایومتریک معلومات ارائه نموده، طی سخنانی افزود:" همکاری های وزارت امور زنان در قسمت اشتراک گسترده زنان در این پروسه ملی (انتخابات) با این کمیسیون، قابل قدر بوده و ما منت دار تلاش های این وزارت هستیم و با امضای این تفاهمنامه ، همکاری های خود را بگونه رسمی و جدی تر می سازیم و با یاری خداوند حضور زنان در انتخابات پیشرو با تلاش های رهبری وزارت امور زنان کشور، از قبل کرده پر رنگتر خواهند بود."

در ادامه، معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت؛ انشاءالله با یاری خداوند و تلاش های کارمندان این ریاست، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را 3 الی 10 روز اعلان خواهیم نمود، چون نرم افزاریکه در آله های بایو متریک جابجا می گردد نتایج رای ولایات مربوطه را در آخر روز رای دهی به مرکز، بگونه آنلاین انتقال می دهد.

سپس بانو وردک؛ با ابراز خرسندی از کمیسیون مستقل انتخابات نسبت کار کردشان در قبال زنان، در رابطه به تفاهمنامه کنونی معلومات داده، افزودند:" پالیسی را که اکنون تفاهمنامه همکاری بالای آن امضا میگردد در برگیرنده معرفی بانوان جهت تلاشی مراجعین در سایت های زنانه در روز انتخابات، آگاهی عامه بخصوص زنان در ولسوالی ها جهت اشتراک گسترده شان در انتخابات و جذب زنان در ریاست های ولایتی و کمیشنران مرکزی این کمیسیون از سوی وزارت امور زنان و واحد های دومی (ریاست های امور زنان ولایات) است.

در اخیر، هیئت رهبری وزارت امور زنان و معاون کمیسیون مستقل انتخابات، تفاهمنامه ذکر شده را به امضا رسانیده و وعده هر گونه همکاری را به همدیگر اطمنان دادند.