جلسه گروپ های کاری گسترش جندر

اولین جلسه گروپ های کاری گسترش جندر به ریاست الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور با حضور نماینده های ادارات دولتی به تاریخ 22 ثور 1397 خورشیدی در تالار سینما زینب دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، ارایه گزارش از کارکرد کمیته های تساوی جندر ادارات دولتی  و پیگیری از تطبیق پلان سمپوزیم ولایتی از ادارات مربوطه، عنوان شده است.

ابتدا الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان در مورد هدف جلسه صحبت نموده، غرض جمع آوری گزارش ها از کارکرد های کمیته تساوی جندر ادارات را توحید و ارایه  آن توسط وزارت امور زنان به کمیته جندر کابینه دانسته، افزود:"نظر به پیشنهاد وزارت امور زنان، کمیته جندر و امور زنان کابینه، ادارات دولتی را موظف به ایجاد کمیته تساوی جندر نموده است تا با استفاده از این کمیته ها دستاورد ها و مشکلات سد راه تساوی جندر را بیشتر دانسته و آنرا با مقام های رهبری دولت جهت دریافت راه حل های اساسی شریک نماید."

سپس نماینده های برخی ادارات دولتی که در جلسه حضور داشتند، پیرامون دستاورد های آمریت های جندر ادارات خویش صحبت نموده، ارتقای ظرفیت زنان، تدویر برنامه های آگاهی دهی و آموزشی برای زنان را از جمله دستاورد های اساسی شان عنوان نموده، سهم اندک زنان در سطوح تصمیم گیری ها را از جمله مشکلات اساسی زنان یاد آور شدند.

در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان پیرامون پیگیری از تطبیق پلان سمپوزیم زون شمال صحبت نموده، افزود:" وزارت امور زنان پلان عمل برای تطبیق قطعنامه دو سمپوزیم ولایتی را طرح کرده است که مورد تایید رییس جمهور نیز قرار گرفت و برای تطبیق آن با ادارات مربوطه شریک گردیده است، امید است که ادارات مربوطه گزارش فعالیت های خویش را در زمینه با ما شریک سازند."

در اخیر وزیر امور زنان ضمن جمع بندی موضوعات ارایه شده، اشتراک معینان و روسای ادارات دولتی ذیربط را در جلسات گروپ های کاری جندر ضروری پنداشته، ارایه گزارش کتبی از فعالیت های کمتیه های جندر را جهت دریافت مشکلات اساسی زنان لازم دانست.

قابل یاد آوریست که وزارت امور زنان طی تدویر دو سمپوزیم ولایتی در بلخ و کندهار، مشکلات زنان روستایی را جمع آوری نموده، برای دریافت راه حل آن پلان عمل طرح کرده است که مورد تایید رییس جمهور کشور نیز قرار گرفت و قرار شد تمام ادارات دولتی نظر به مسوولیت های شان جهت تطبیق این پلان عمل پاسخگو باشند و وزارت امور زنان مسوولیت پیگیری و نظارت از تطبیق این پلان را به عهده دارد.