ملاقات الحاج سپوژمی وردک با یوسف شیرزی

ملاقات الحاج سپوژمی وردک با یوسف شیرزی

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با یوسف شیرزی رئیس تعلیم و تربیه وزارت اقتصاد به روز یکشنبه مورخ 11 سنبله 1397 در دفتر کاریش ملاقات نمود.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن قدردانی از حضور رئیس تعلیم و تربیه وزارت اقتصاد، گفت؛ یکی از اهداف مهم وزارت امور زنان نظارت، ارزیابی، آگاهی دهی و دادخواهی برای زنان است که مطابق به پلان اسراتیژیک وزارت و بر اساس تعهدات ملی و بین المللی تهیه و تدوین شده است و نیاز به بودجه دارد. همچنان معین پالیسی بیان داشت؛ سقف همکاری مالی موسسات و دونرهای بین المللی به وزارت امور زنان نظر به سالهای گذشته کمتر شده است که این وزارت نیاز به بودجه بیشتر به منظور تطبیق برنامه ها و کار برای زنان دارد.

از سوی هم یوسف شیرزی رئیس تعلیم و تربیه وزارت اقتصاد، گفت؛ نیاز است برنامه ها و پروژه ها وزارت امور زنان زیر یک چتر واحد( پالیسی ملی جندر) تهیه و ترتیب شود که روی فعالیت ها توافق صورت گرفته و به سر سقف و تنظیم بودجه نیاز به بحث های جدی و بیشتر است.