جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر

جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر و ریاست های پلان و پالیسی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی تحت رهبری الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز دوشنبه 22 دلو 1397 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب، برگزار شد.

هدف از تدویر این برنامه، تعمیم تجارب، شریک سازی و غنامندی پلان هشتم مارچ میان ریاست های پلان و پالیسی و مسوولین واحدهای جندر ادارات به منظور تجلیل پرشکوه از هفته گرامیداشت از هشتم مارچ، عنوان شده است.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از حضور مسوولین واحدهای جندر، گفت؛ وزارت امور زنان تصمیم دارد که امسال از هشتم مارچ متفاوت‌تر از سال های گذشته تجلیل نماید، از زنان تقدیر نمایند که با مشکلات فروان کار می کنند و نان‌آور خانه اند و نشان میدهند که زنان قوی اند و قوی‌تر عمل می نمایند و شایسته‌گی بهتر دارند.

همچنان معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از مسوولین واحدهای جندر خواست، روی شعار بین المللی امسال بحث و غور بیشتر نمایند و نظر شان را راجع به پلان هشتم مارچ که از سوی وزارت امور زنان تهیه شده است، ارایه نمایند و پلان که در رابطه به روز بین المللی زن از سوی ادارات مربوطه شان تهیه گردیده است به مشترکین جلسه، پشکش نمایند.

همچنان در این جلسه پلان هشتم مارچ که از سوی وزارت امور زنان تهیه و ترتیب گردیده بود توسط شکیلا نظری رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان به مشمولین جلسه، ارایه و تشریح گردید.