اولین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در سال 1398

هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت رهبری الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان و رییس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به روز یکشنبه، مورخ اول ثور 1398 هجری خورشیدی در تالار کنفرانس وزارت امور زنان، برگزار شد.

وزیر امور زنان و رییس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن و اتحاف دعا به روح شهدای رویداد دیروز کابل، گفت: نیاز است فعالیت ها و اجراأت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن بیشتر و بهتر شود، از غیر حاضری ها اعضای محترم کمیسیون به جلسات جلوگیری صورت گیرد، کارها و برنامه ها مطابق به پلان سال جاری بهبود و موثریت بیشتر به خودت گیرد و فیصله های کمیسیون در زمان معین پیگیری و در تطبیق آن سعی و تلاش شود تا بتوانم کارهای اساسی را برای کاهش خشونت علیه زن انجام دهیم.

همچنان در این جلسه، تصامیم جلسه قبلی توسط نفیسه کوهستانی رییس نظارت و ارزیابی وزارت امور زنان ارایه گردید و اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به تطبیق آن تأکید نمودند.

از سوی هم در جلسه مذکور روی طرح تعدیل مسوده طرزالعمل صندوقی وجهی مساعدت برای خشونت های حاد که از سوی کمیته تخنیکی متشکل از وزارت امور زنان و ادارات زیربط بازنگری و آماده شده بود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به غنای بیشتر آن تأکید شد.

در پایان جلسه دستآوردهای این کمیسیون و کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن مطابق پلان 1397 هجری خورشیدی، ارایه و طرح های پیشنهادی برای نشست های آینده پیکش گردید.