ملاقات وزیر امور زنان با ارنست نورمن سفیر کشور شاهی هالند

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با ارنست نورمن سفیر کشور شاهی هالند در دفتر کارش به تاریخ 25 میزان 1397 خورشیدی ملاقات و گفتگو نمود.

هدف از این ملاقات بحث روی موضوعات پیشرفت زنان در دسترسی به عدالت، ارتقای ظرفیت زنان، اشتراک زنان در انتخابات پارلمانی و صلح بود.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن خوش آمدید سفیر کشور هالند بیان داشت؛ همکاری کشور هالند برای افغانستان بویژه زنان موثر بوده، زنان افغان در بخش های توانمند سازی، ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی به کمک کشور های دوست و همکار نیازمند هستند.

خانم دلبر نظری وزیر امور زنان بیان داشت؛ وزارت امور زنان با جود اینکه یک وزارت جوان بوده در قسمت بودجه خویش مشکلات زیاد دارد با آنهم توانسته است در بخش های مختلف توانمند سازی و ارتقای ظرفیت زنان دستاورد های خوبی داشته باشد و این وزارت نیازمند همکاری دونرها و موسسات بین المللی کمک کننده برای زنان می باشد.

در ادامه، الحاج دلبر نظری افزود؛ به اساس تفاهمنامه که قبلاً با وزارت امور داخله امضا شده است به تعداد 12000 تن خانم برای تلاشی بخش زنانه در انتخابات پارلمانی پیشرو استخدام شده است که خودیک زمینه اشتغال برای خانم ها میباشد و همچنان به اقتصاد خانواده ها میتواند کمک شود.

ارنست نورمن سفیرکشور شاهی هالند ضمن  خرسندی از ملاقات با وزیر امور زنان از حضور گسترده زنان در انتخابات و برنامه های صلح  و نقش زنان در این پروسه به وزیر امور زنان یاد آورشدند.

همچنان سفیر کشور هالند روی قانون منع خشونت علیه زنان به شکل جداگانه و شامل شدن ماده های جزایی آن در  کود جزا و مفیدیت آن گفتگو نمودند.

در اخیر الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان پیشنهادات در بخش های" برنامه سکالرشیب در داخل و خارج کشور و آموزش های مسلکی برای زنان، همکاری در امر ساخت مراکز حمایوی برای آنان در ولایات، همکاری در بخش برنامه های تساوی جنسیتی مطابق به SDGS  و  همچنان موضوعات زنان شامل قطعنامه 1325 که نیازمند همکاری دارد،" ارائه نمود که از سوی سفیر هالند تعهد سپرده شد تا در زمینه با شرکای همکار شان صحبت و گفتگو کنند.