جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادرات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادرات مستقل دولتی تحت رهبری الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز چهارشنبه مورخ 22 حمل 1397 در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، برگزار گردید.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، خطاب به مسوولین واحدهای جندر، گفت: همه مسوولیت داریم که زنان را تشویق و ترغیب نمایم تا در پروسه انتخابات شرکت نمایند، مطابق تفاهم نامه که وزارت امور زنان با اداره ثبت و احوال نفوس امضأ نموده است، مرکز توزیع تذکره در تمام ریاست های ولایتی وزارت امور زنان ایجاد می شود و زنان می توانند تذکره اخذ کنند و در انتخابات پیشرو به صورت گسترده و فعال اشتراک نمایند.

همچنان خانم وردک، بیان داشت: امسال از روز مادر به صورت منظم و شائیسته تجلیل می نمایم و مادران را که فرزندان شان را در راه دفاع از وطن از دست دادند، حمایت نموده و برای شان همکاری مالی می کنیم، از تجلیل و کارهای نمایشی خودداری نموده و روی برنامه های عملی تمرکز صورت می گیرد.

همچنان در این جلسه روی پیگیری تصامیم جلسه قبلی، دستآورد های قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و رفع موانع در محیط کاری برای زنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.