معرفی خانم شهلا فرید منحیث مشاور جدید امور زنان

مشاوران ارشد ریاست اجراییه؛ خانم شهلا فرید را که منحیث مشاور مقام ریاست اجراییه کشور در امور زنان تقرر یافته است جهت همکاری به هیئت رهبری وزارت امور زنان به تاریخ سیزدهم عقرب 1397 خورشید در مقر این وزارت معرفی نمودند.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن خرسندی از تقرر خانم فرید در بست مشاوریت امور زنان ریاست اجراییه، همکاری وی را در بخش امور حقوقی وزارت امور زنان لازم دانسته، افزود:"ریاست امور حقوقی وزارت امور زنان در کمیته تسوید قوانین نیاز به همکاری دارد که امیدوارم با آمدن خانم شهلا فرید قوانین بازنگری شده و موضوعات مفید و بدرد بخور زنان در آن گنجانیده شود."

سپس خانم صدیقه بلخی، عضو مجلس سنا کشور در مورد سوابق کاری و تحصیلی استاد شهلا فرید صحبت نموده، از کارکرد های وی، بخصوص در بخش زنان ستود.

متعاقباً آقای ارسلایی، رییس دارالنشاء شورای وزیران، ضمن معرفی خانم شهلا فرید، همکاری ریاست اجراییه را از وزارت امور زنان و برنامه های این وزارت اعلان نمود.

در ادامه خانم شکیلا نظری؛ رییس اطلاعات و ارتباط عامه، به نمایندگی از سایر روسای وزارت امور زنان حضور استاد شهلا فرید را در وزارت امور زنان خیر مقدم گفته، افزود:"امیدواراستاد شهلا فرید با تعهد که در راستای خدمت به زن افغان دارد، مدافع خوبی حقوقی آنان باشد."

بعد خانم شهلا فرید، مشاور مقام ریاست اجراییه در امور زنان، پیرامون موضوع صحبت نموده، تعهد و همکاری همه جانبه خویش را در بخش دفاع از حق زنان و حمایت از توانمندی زنان اعلان نموده، افزود:" سعی و تلاشم را در راستای رسیدن زن افغان به اهداف بزرگ اش خواهم نمود تا جایکه زنان بتوانند از حقوق خویش دفاع نموده و سهم بارزی در بخش های سیاسی کشور داشته باشند."