تقویه اقتصادی زنان، ضرورت جدی جامعه افغانستان

الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی  ومسلکی وزارت امور زنان روز سه شنبه 29 جوزای سال روان با نماینده گان دفاتر (iesc)

و( AECOM)   که در بخش توانمند سازی زنان در افغانستان فعالیت دارند، در دفتر کاری شان ملاقات نمودد. دراین ملاقات روی توانمند سازی اقتصادی زنان در سراسر افغانستان واینکه تقویه اقتصادی زنان از ضروریات جدی جامعه محسوب میشود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، در مورد نیاز ها وضرورت های زنان در بخش اقتصادی، تطبیق بخش اقتصادی استراتیژی وزارت امور زنان، تطبیق ستراتیژی مصوونیت شغلی زنان و تطبیق پالیسی حق مالکیت برای زنها صحبت های جامع صورت گرفت واز موسسات مذکور خواستند تا در موارد یاد شده حمایت شانرا اززنان اعلان نموده، قدمی در جهت توانمند سازی اقتصادی زنان بردارند.

درضمن خانم وردک در مورد شرایط کار درافغانستان ونیاز های زنان در ولایات مختلف صحبت نموده مشکل زنان تجارت پیشه را نبود محیط مناسب کار، نبود مارکیت های داخلی و بین المللی برای فروش محصولاتی که توسط زنان تولید میگردد دانسته افزود: " درافغانستان زنان درانواع کار از پروسس لبنیات گرفته تا صنایع دستی، خیاطی، فرش بافی وسوزن دوزی، پروسس مواد غذایی، کشت سبزیجات وده ها بخش دیگر، سهم فعال دارند، اما نقش آنها بخاطر نبود مارکیت برای فروش تولیدات  شان نادیده گرفته میشود. دراین زمینه باید سروی عمومی در سراسر افغانستان صورت بگیرد تا شناسایی شود که در کدام  ولایت زنها به چه کاری مشغول اند و چه کمک هایی باید برای آنها صورت بگیرد وهم چنان برای زنها در حرفه ای که مشغولذ کار اند آموزش های حرفوی داده شودتا به شکل مسلکی وبهتر بتوانند کار کنند"

دراخیرازسوی وزارت امور زنان وموسسات همکاروعده همکاری های دو جانبه جهت پیش برد برنامه های تقویه اقتصادی زنان به سپرده شد.