وزیرامور زنان ج.ا.ا : “از زنان نخبه کشور قدردانی وکارنامه های آنان برجسته ساخته شود”

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا امروز سه شنبه هفدهم میزان 1397 خورشیدی ازبخش های کاری ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت دیدن نموده و جلسه کاری با رییس ومسولین بخش های مربوط  داشتند.

هدف جلسه تنظیم وتزیین تالار سینما زینب، معرفی وبرجسته سازی کارنامه های زنان نخبه کشور و فعالیت های آنان عنوان گردید.

وزیر امور زنان طی این نشست اظهار نمودند که زنان این سرزمین چه آنهایی که درگذشته زیسته اند ودر قید حیات نمیباشند، وچه زنانی که در حال حاضر با موجودیت مشکلات وچالشهایی فروان که درزندگی آنان وجود دارد،از خود قهرمانی نشان داده وبرای زنان دیگر خدمات ارزنده و شایسته ایرا انجام داده، اند به معرفی گرفته شوند؛ بیوگرافی وتصاویر آنان در تالارسینما زینب نصب شود تا بیننده گان ومراجعه کننده گان با آنها آشنا ،کارنامه ها وخدمات شان برای نسل های آینده ماندگار وتاریخ سازشود.

در ادامه وزیرامور زنان برای معرفی زنانی که در بخش های اقتصادی از خود ابتکار نشان داده و توانسته اند از سرمایه اندک کار آفرینی کرده و سبب تقویه اقتصاد خود وجامعه گردند، نیزاشاره نموده ودرقسمت معرفی هنرها وصنایع دستی آنان از ولایات مختلف کشور به هدف پیشرفت اقتصادی زنان تاکید نمودند.

گفتنی است بانو شکیلا نظری رییس اطلاعات وارتباط عامه این وزارت به منظوراجراات هدایات جناب وزیر امور زنان جهت غنامندی تالار سینما زینب با تصاویرواسناد مهم ومعتبر از کارنامه های زنان وتشویق متشبثین، هنرمندان ونویسنده گان اعم از زنان ومردانی که برای تقویت وبهبود وضعیت زنان کار کرده اند، وعده همکاری همه جانبه را درهمکاری ریاست های مرکزی به ویژه آمریت تدارکات سپرد.