هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن با حضور الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان و اعضای دایمی و فرعی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به روز سه‌شنبه مورخ 27 قوس 1397 هجری خورشیدی در تالار کنفرانس های وزارت، برگزار شد.

وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور مشمولین جلسه، نشر گزارش تلویزیون شمشاد مبنی بر اینکه هرگاه مردی بسوی زن و دختر بیشتر از 14 ثانیه نگاه نماید، جریمه خواهد. تسف‌آور دانسته، برخورد غیری مسلکی و حرفه‌ی رهبری و کارمندان این تلویزیون را محکوم نمود.

از سوی هم الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان نشر گزارش مربوطه از سوی تلویزیون شمشاد را بی اساس و غیر قانونی گفته، بر پیگیری آن از سوی کمیسون بررسی تلخفات رسانه‌ی تأکید نمود.

همچنان، در این جلسه روی فروشات غیر قانونی سیمکارت ها در بازار بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تأکید شد که بیشترین جرایم که اتفاق می افتد یکی از عوامل آن فروش سیمکارهای غیر قانونی است و فیصله شد رهبری اداره اترا در جلسه بعدی خواسته شود و توضیح لازیم در این باره از سوی آنها صورت گیرد.