گزارش کنفرانس ملی کارکرد، تقدیر از فعالیت ها و دستاورد های مراکز حمایوی در افغانستان

وزارت امور زنان کنفرانس ملی را تحت عنوان "کارکرد، تقدیر از فعالیت ها و دستاورد های مراکز حمایوی" به اشتراک معینان، روئسا و کارمندان این وزارت، مسوولین ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی، مسوولین پروگرامهای جندر موسسات؛ CAF، ORCD، HAWCA، VOW و   WAWبه حمایت مالی موسسه "دنر" به تاریخ 27 – 28 سال 1397 خورشیدی در هوتل- کابل استار برگزار نمود.

هدف از  این برنامه تقویت، انسجام و هماهنگی فعالیت های مراکز حمایوی، نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط به منظور فراهم سازی دسترسی زنان معروض به خطر به خدمات بهتر، حمایت مطمئن و تأمین مصئونیت زنانی که مورد خشونت  قرار میگیرند، جهت احیای سلامت روانی آنان و همچنان زمینه سازی آموزش حرفه ها و تعلیم به منظور خودکفایی زنان.

خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن خوش آمدید از روسای مراکز حمایوی و اشتراک کننده گان، افزود: مراکز حمایوی به اساس مقرره مراکز حمایوی بر بنیاد قانون منع خشونت علیه زنان ساخته شده است که در 20 ولایت کشور 27 مرکز ایجاد شده که تا اکنون فعالیت های خوب و چشم گیر داشته است.

خانم نبیله مصلح در ادامه سخنانش بیان داشت: مطابق به قانون منع خشونت علیه زن، مراکز حمایوی برای تحت پوشش قرار دادن متضررین خشونت و رسیده گی به آنان یک نیازی بوده تا از خشونت های دوباره بالای متضررین جلوگیری شود.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، افزود: مراکز حمایوی تحت نظارت وزارت امور زنان قرار دارد، که هیچ کسی دیگر به آن دسترسی ندارد. وی علاوه نمود" بدون شک عدم دسترسی مردم به مراکز حمایوی سوی ظن هایی را به افراد جامعه ایجاد می کند که ما امیدواریم که روی یک میکانیزم کار شود که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم بیبینند که این مراکز برای دسترسی زنان به عدالت و عرضه فعالیت های حقوق و اجتماعی برای آنان است.

همچنان خانم مصلح بیان داشت: خانه های امن برای زنان متضرر از خشونت زمینه آموزش حرفه و سواد آموزی را فراهم میکند تا آنان توانمند شوند.

خانم وحیده سلام مسوول موسسه " دنر- افغانستان" ضمن خوش آمدید از اشتراک کنندگان، افزود؛ این کنفرانس دو هدف عمده را دنبال میکند. نخست، ارائه بررسی همه جانبۀ نقش و وضعیت مراکز حمایوی، فعالیت ها و دستاورد های این مراکز در افغانستان و دوم ارائه پیشنهادات و راهکار های تخصصی برای بهبود وضعیت این مراکز میباشد.

در همین حال خانم سلام ابراز داشت؛ مراکز حمایوی در بدترین شرایط زنان قربانی خشونت را پناه داده است و نقش مثبت این مراکز در بخش حمایت از حقوق زنان را نمی توان چشم پوشی کرد و این مراکز ماموریت دشواری دارند تا به وضعیت آنعده از زنان رسیده گی کنند که با دنیایی از مشکلات روحی، روانی، و امنیتی به این مراکز پناه میبرند، بناً مراکز حمایوی زنان باید خود را با نیاز های قربانیان عیار و هماهنگ سازند که این کار ساده نیست ما باید نیاز ها و آسیب های زنان را بررسی کنیم و برای راه حل آن راهکارهای مناسبی را جستجو نماییم.

 وی علاوه نمود؛ هنوز هم مشکلات برای ساخت مراکز حمایوی وجود دارد که ما امیدواریم حد اقل این مراکز در زون ها ایجاد شود تا مشکلات متضررین و قربانیان خشونت حل گردد.

متعاقباً، نقیب الله اثری، مشاور مقام وزارت ارشاد، حج و اوقاف در مورد جایگاه و مقام زن از دیدگاه دین مقدس اسلام، حق ملکیت زن از دیگاه اسلام صبت نمود؛ افزود: دین مقدس اسلام هیچ وقت مانع حق ملکیت شخصی زنان نیست و برای آنان حق تعلیم و حق ملکیت شخصی را داده است. وزارت ارشاد، حج و اوقاف از هر فرد، نهاد و  یا جریان که برای از بین بردن بی عدالتی و نا برابری اقدام و مبارزه میکنند از ایشان حمایت کرده و می کند.

بخش دوم:

قسمت دوم این کنفرانس کار گروپی اشتراک کننده گان بود که روی "چالش های عمده، موثریت، کار کردها، فعالیت و دستاوردهای مراکز حمایوی " به شکل گروپی و بصورت فشرده بحث صورت گرفت که نتایج آن با اشتراک کننده گان کنفرانس توسط نماینده گروپ به بحث گرفته شد و نیز به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه گردید و موارد آتی از آن منتج گردید.

موثریت مراکز حمایوی:

 • مراکز حمایوی جایگاهی است بخاطر جلوگیری سو قصد علیه زنان؛
 • زمینه ادغام زنان را با خانواده ها دو باره ایجاد می کند؛
 • بهترین مکان برای زنان که بعد از مدتی از زندان رها میگردند؛
 • مراکز حمایوی جاییست که بین قربانی خشونت و مراجع عدلی نقش پل ارتباطی را ایفا میکنند؛
 • خانه های امن زمینه امکانات تعلیمی، حقوقی و اجتماعی را برای قربانیان و متضررین خشونت فراهم میکنند.

چالش ها:

 • عدم آگاهی مردم از مراکز حمایوی؛
 • عدم دسترسی همگانی به مراکز حمایوی؛
 • جهل، بیسوادی و نداشتن آگاهی از شریعت و قوانین نافذۀ کشور؛
 • تبلیغات سؤ از سوی اشخاص افراطی؛
 • عدم انتقال خانه امن از بخش سکتور خصوصی به دولتی.

راه حل ها:

 • آگاهی دهی از طریق مساجد و منابر توسط علما و رسانه های همگانی؛
 • دیدار دوامدار کمیسیون عالی منع خشونت؛
 • ارائه مستند ها بخاطر تغییر افکار عامه؛
 • تربیت سالم فرزندان خانواده، ارائه معلومات دینی و اجتماعی از مراکز حمایوی؛
 • انتقال خانه های امن از بخش خصوصی به دولتی؛
 • جلوگیری از افرط، تفریط و تبلیغات منفی از طریق وزارت عدلیه، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت معارف و نهاد های ذیدخل.

روز دوم کنفرانس، پرزینتشن" ارائه خدمات مراکز حمایوی" از طرف موسسه HAWCA ارائه گردید به تعقیب آن پنلهای تحت عنوان" همکاری مسوولین دولتی در قبال مراکز حمایوی، عدم ادامه مساعدت های مالی نهادهای  بین المللی از این مراکز بعد از سال 2020م، راهبردهای مدغم سازی متضررین در اجتماع و مروری بر قطعنامه 1325 شورای امنیت" توسط پنلستان هریک؛ نازیه فیضی رییس مراکز حمایوی وزارت امور زنان، نماینده وزارت ارشاد، حج و اوقاف، خانم ثریا پاکزاد نماینده موسسۀ vwo، خانم فریده کوهستانی نماینده موسسۀ WAW  و نماینده وزارت امور داخله آقای حشمت الله حکیمیار روی موارد عنوان شده به بحث و گفتگو قرار گرفت.

با اینحال قطعنامه 16 ماده ای از موضوعات بحث شده و جمع بندی کنفرانس دو روزه توسط اشتراک کننده گان ساخته و به اشتراک کننده گان قرائت و امضأ گردید.

خانم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان که در ختم این کنفرانس صحبت میکرد از تدویر این کنفرانس ابراز خرسندی نموده، افزود: تمام برنامه های مراکز حمایوی در مطابقت با شریعت اسلامی بوده، هیچ کسی به این مراکز دسترسی ندارند و تمامی کارمندان آن از زنان و دختران بوده و تمام شایعات که در این مورد میباشد بی اساس است و این مراکز تحت نظارت وزارت امور زنان فعالیت دارند تا زنان که از خشونت به این مراکز پناه میبرند مورد حمایت قرار گیرند؛ ولی این بدین معنی نیست که مرکز حمایوی جای دایمی برای زنان متضرر است، این مرکز الی حل مشکل حقوقی زن برای حد اکثر 1-2 ماه بوده تا از متضرر شدن دوباره نجات حاصل نمایند، خانواده ها باید زن متضرر را بعد از حل مشکل حقوقی شان بیپذیرند.

در ادامه خانم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، افزود: پیام من همچنان برای زنان اینست که باروبرو شدن به اندک مشکلی به مراکز حمایوی پناه نبردند با تعقل و حوصله مندی کوشش نمایند مشکلات خانواده گی را نخست خود شان از طریق وزارت امور زنان، ریاست های مربوطه و دیگر ارگانهای که مشوره های حقوقی رایگان میدهند، حل نمایند و در صورت حل نشدن پرابلم میتوانند به مرکز حمایوی بیایند.

گفتنیست در اخیر این کنفرانس لوح تقدیری از طرف شبکه ASN به پاس فعالیتها و خدمات شایستۀ خانم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی و خانم نازیه فیضی رییس  مراکز حمایوی زنان امور زنان اهدا گردید و همچنان  چند تن از مسوولین نهاد های حامی حقوق زنان به پاس فعالیت ها و خدمات شان نیز تقدیر گردید.