نهایی سازی آجندای سمپوزیم توانمندسازی زنان

جلسه نهایی سازی آجندای سمپوزیم توانمند سازی زنان به رهبری نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به روز سه شنبه 24 حوت 1395 در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان، برگزار شد.

هدف از این جلسه، نهایی سازی آجندای سمپوزیم، پیشرفت کارها توسط موسسه همکار و استخدام مشاورین بمنظور جمع آوری و تحلیل موضوعات، عنوان شده است.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، روی اهمیت و تدویر سمپوزیم توانمند سازی زنان، نقش و جایگاه زنان در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صحبت نموده، برگزاری این سمپوزیم را دستآورد کلان برای وزارت امور زنان و نهاد های همکار این وزارت می داند.

قراراست سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات ( بلخ، سمنگان، فاریاب و جوزجان) با حضور رهبری حکومت وحدت ملی، وزرای کابینه، والی های ولایت ها، سفرای خارجی، معین های وزارت خانه ها، زنان نخبه، فعالین جامعه مدنی و صاحب نظران داخلی و خارجی در ولایت بلخ، برگزار شود.