امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور زنان و موسسه ریلییف انترنشنل

وزارت امور زنان تفاهم نامه همکاری را با موسسه ریلییف انترنشنل به منظور ایجاد تاثیر مثبت و بنیادی در زندگی بانوان افغان، به تاریخ 23 عقرب 1396 خورشیدی در مقر وزارت امور زنان امضا نمود.

این تفاهم نامه همکاری توسط معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و رییس موسسه ریلییف انترنشنل غرض تقویت زنان به عنوان تصمیم گیرندگان برای ترویج و دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، به امضا رسید.

در ابتدا الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با ابرازی امیدواری از عقد این تفاهم نامه،   فعالیت های مشترک هر دو نهاد را در راستای خدمت موثر و بنیادی برای زنان افغان لازم دانسته، افزود :" همانطوریکه میدانید وزارت امور زنان میخواهد برای توانمند سازی بانوان برنامه های خویش را مطابق به نیاز زنان تهیه نماید، ضرورت اکثریت زنان در ولایات، به کورس های سواد آموزی میباشد در کنار تطبیق برنامه های این تفاهمنامه، تدویر کورس های سواد آموزی نیز برای زنان موثر خواهند بود."

سپس آقای برین؛ رییس موسسه ریلییف انترنشنل پیرامون موضوع صحبت نموده، هدف از امضای این تفاهم نامه را تقویت زنان و کار مفید در چهار بخش مهم برای توانمند سازی زنان عنوان نموده، افزود:" ما در بخش های توانمند سازی اقتصادی زنان، دسترسی زنان به عدالت، دادخواهی برای حقوق زنان و دادخواهی از فعالیت های اقتصادی زنان فعالیت مینمایم."

قابل یاد آوریست که این پروژه در سه ولایت (غزنی، ننگرهار و کاپیسا) طی پنج سال آینده توسط موسسه ریلییف انترنشنل با همکاری وزارت امور زنان تطبیق خواهد شد.