اقدامات عملی برای تساوی جندر در ادارات از طریق حساس سازی بودجه از دیدگاه جندر

برنامه اقدامات عملی برای عدالت در تساوی جندر در ادارات و توانمند سازی زنان از طریق حساس سازی بودجه از دیدگاه جندر، تحت ریاست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، با حضور داشت خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول، نبیله مصلح، معین مالی و اداری و سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، معینان و مشاورین وزارت خانه های دیگر، به تاریخ 4 میزان سال 1396، در تالار کنفرانس هوتل پارک ستار، دایر گردید.

در نخست، خانم دلبر نظری، وزیر امور زنان، ضمن افتتاح برنامه و ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان طی سخنان افزود؛ پیشرفت هایکه در قسمت زنان صورت گرفته است هنوز ناچیز است، از این لحاظ ما این برنامه را تدویر نمودیم تا صدای زنان افغان را به گوش نهاد های دولتی برسانیم و زن و مرد این کشور از حقوق تساوی برخوردار شوند. از این ملحوظ هماهنگی و جدیت در قسمت پیشرفت زنان یک نیاز مبرم و ضروری است.

وزیر امور زنان تاکید کرد که مشکلات زنان باید در پالیسی های وزارت خانه ها گنجانیده شود. بناً از معین صاحبان پالیسی تقاضا داریم که توانمند سازی زنان وابسته به شما و رمز موفقیت زنان در دست شماست.

ثانیاً خانم وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با ابراز خرسندی از حضور اشتراک کنندگان طی سخنان افزود؛ محفل امروزی ما روی چهار هدف می چرخد؛ "تعهد، دیدگاه، ماموریت و هدف استراتیژیک".

تعهد: وزارت امور زنان برای تأمین حقوق شرعی و قانونی زنان در تمام ابعاد زندگی شامل عرصه های صحی، تعلیمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در مطابقت با تعهدات ملی و بین المللی متعهد است.

دیدگاه: افغانستان مرفه، عاری از تبعیض و خشونت های جنسیتی با فرصت ها و امکانات برابر برای زنان و مردان در همه عرصه های زندگی و فضای مصئون.

ماموریت: حصول اطمینان از ترویج عدالت و تساوی جندر در تمام عرصه های کاری دولت، از قوانین، پالیسی ها، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها تا پروسه استخدام، بودجه، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها.

هدف استراتیژیک؛ اصلاحات و رفع تبعیض علیه زنان در دیدگاه عامه، قوانین، پالیسی ها، برنامه ها و پروگرام های دولت.

متعاقباً خانم مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، روی سمپوزیم ولایتی بلخ صحبت نموده طی سخنان افزود؛ نیاز های واقعی زنان را باید بر رسی نموده و پالیسی ها را با نیاز های زنان همخوانی و تهیه نمائیم وزارت امورزنان با تدویر سمپوزیم ولایات شبکه ای را ایجاد نموده است تا زنان مشکلات شان را  در سطح ولایت و زون  با همکاری یک دیگر حل و با آن رسیدگی نمایند.

قابل ذکر است که خانم زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول کشور، روی اهمیت سمپوزیم و سیر تاریخی آن صحبت نموده و تدویر سمپوزیم های سه سال اخیر را برای زنان این کشور خیلی موثر و یکی از دست آورد های کلان حکومت و وزارت امور زنان خواند.

سپس معینان و نمایندگان وزارت خانه ها، در یک بحث آزاد روی پالیسی های توانمند سازی زنان و ایجاد کمیته های کاری گسترش جندر، پلان عمل قطعنامه سمپوزیم ولایات (بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب) و ارتقای واحد های جندر در ادارات، بحث و تبادل نظر نمودند.