ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسوولین دفتر UNDP

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با محمد زبیر قانع مسوول هماهنگی و همایون روفی مسوول برنامه های آموزشی منع خشونت علیه زنان دفتر UNDP به روز دوشنبه مورخ 15 اسد 1397 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این نشست معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از همکاری دفترUNDP، از دفتر مذکور خواست برنامه های آموزشی خویش را طبق پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت امور زنان آمده سازند، مطابق به آن هماهنگی و انسجام بهتر امور به دست آید. همچنان وی تدوین یک پلان عملیاتی را به منظور بیشبرد امور کارها و هماهنگی بهتر مهم دانسته بر ادامه همکاری ها و ارزیابی پروژه ها از سوی وزارت امور زنان تأکید نمود.

از سوی هم در این نشست مسوول بخش هماهنگی دفترUNDP، ضمن توضیع برنامه های دفتر مذکور از کارهای بیشتر در بخش مساعدت های حقوقی و کاهش خشونت علیه زنان خبر داد.