برنامه دو روزه آگاهی عامه برای روئسای امور زنان 34 ولایات کشور

برنامه آگاهی دهی عامه برای روئسای ولایات کشور به هدف تعمیم تجارب روئسای ولایتی به منظور افزایش مشارکت زنان در عرصه های مختلف بخصوص مشارکت سیاسی به روز یکشنبه مورخ 7 دلو سال روان تحت ریاست الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان در تالار سینما زینب به اشتراک روئسای مرکزی، روئسای ولایتی و مدیران آگاهی عامه ولایات دایر گردید.

 

در آغاز الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن اتحاف دعا به روح شهدای گلگون کفن آرزوی صبر و استقامت و برد باری به سربازان، دلاورمردان که در دفاع از امنیت کشور دراین هوای سرد دلیرانه مبارزه می کنند قدردانی نمودند.

همچنان وزیر امور زنان کشور از کار و فعالیت روئسای ولایتی نیز به نیکو یاد نموده اشاره نمودند، آن عده از روئسای که ادوار خدمت شان بیشتر از 10 الی 15 سال است عنقریب لست های شان ترتیب و جهت داد خواهی و حمایت های بعدی در عرصه های مختلف سطوح رهبری و تصمیم گیری اقدامات اصولی صورت خواهند گرفت.

همچنان بانو دلبر نظری از سهم فعال روئسا و کارمندان ولایات در جهت تدویر موفقانه برنامه های اجماع ملی صلح و تدویر سمپوزیم های توانمند سازی ابراز سپاس نمود.

در خاتمه الحاج دلبر نظری از روئسا و کارمندان ولایات خواست تا در راستای تطبیق برنامه های آگاهی دهی، افزایش حضور زنان از پروسه های میانجگری صلح و انتخابات ریاست جمهوری سهم فعال و ارزنده را ایفاء نمایند.

گزارش گر؛ نظیفه سخا