کنفرانس ملی رابط های جندر

کنفرانس ملی رابط های جندر با حضور الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، روسای امور زنان 9 ولایت شمال و نماینده های ریاست های امور زنان در ولسوالی ها( فوکل پاینت های جندر) به همکاری مالی و تخنیکی دفترJIZ( پروژه حمایت و حاکمیت از قانون ) به روز چهار شنبه مورخ21 قوس 1397 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب برگزار شد.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن قدردانی از همکاری دفتر JIZ، تدویر کنفرانس ملی رابط های جندر را به منظور شریک سازی چالشها، موانع و دستآوردهای نماینده های ریاست های امور زنان در ولسوالی‌ها مهم و با ارزش خوانده بر ادامه همچو برنامه ها به منظور آگاهی بیشتر در دیگر ولایات تأکید نمود.

از سوی‌هم گلجان مظفری رییس دفتر کابل پروژه حمایت و حاکمیت از قانون روی متحوأ برنامه صحبت نموده، نقش فوکل پاینت های جندر را در ولسوالی ها به منظور ارجاع قضایا خشونت به ریاست امور زنان، څارنوالی و محاکم با اهمیت خواند.

قابل یادآوریست که این برنامه با ارایه چالش ها و پشنهادات به منظور رفع موانع و مشکلات زنان و فوکل پاینت های جندر در ولسوالی ها به وزارت امور زنان، اختتام گردید.