کنفرانس مطبوعاتی ارایه گزارش ها و دستآوردها

کنفرانس مطبوعاتی به منظور ارایه گزارش ها و دستآوردهای یک سال اخیر وزارت امور زنان به روز دوشنبه مورخ 26 حمل 1398 هجری خورشیدی در مرکز اطلاعات و رسانه حکومت برگزار شد.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور رسانه ها در کنفرانس امروز، گفت؛ وزارت امور زنان در پلان 1397 خویش، 37 فعالیت اساسی را درج نموده که از جمله، 19 فعالیت آن، تطبیق و تکمیل گردیده، 10 فعالیت آن در حال اجرأ و تکمیل می باشد. 4 فعالیت، بنا بر تغییر شرایط به تاخیر افتاده و هنوز به آن پرداخته نشده است. 5 فعالیت متباقی بنا بر تغییر وضعیت مجموعی و نبود بودجه از پلان حذف شده، در مجموع 85%  پلان این وزارت تطبیق گردیده است.

همچنان وزیر امور زنان بیان داشت، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اظطرار، پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، طرح برنامه انکشافی اقتصادی و اجتماعی زنان  و استراتیژی حقوقی و مصونیت های شغلی زنان همراه با پلان تطبیقی آن تهیه، تدوین و در حال اجرأ است.

الحاج دلبر نظری با ارایه گزارش همه جانبه از فعالیت ها، دستآورد ها و کارکردهای سال 1397 هجری خورشیدی وزارت امور زنان، پلان سال 1398 این وزارت را با شرح فعالیت های اساسی به حضور رسانه ها و مردم افغانستان، بیان نمود.

قابل یادآوریست که در پایان کنفرانس مطبوعاتی به سوال ها و پرسش های خبرنگاران الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، پاسخ ارایه نمود.