اعلامیۀ وزارت امور زنان مبنی بر نکوهش اتهامات رشوه های جنسی بر زنان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شهر کابل 7 جوزا 1398

قابل توجه ارگان های عدلی و قضایی کشور،

هیاهوی اخیر مرد سالاری مبنی بر اتهامات رشوه های جنسی که زنان را بصورت کل آماج حسادت و بدبینی قرار داده، نشانۀ ضعف اخلاقی است که کمپاین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، با آن آغاز شد.

زنان آگاه اجازه نمیدهند که مرد سالاری با چنین فرهنگ مبتذل، مثل گذشته در منازعات از زنان استفاده کند و عنعنۀ بد دادن زنان را در چنین سطح برای رفع کشمکش های اقتدار طلبانه، تکرار نماید. 

زنان ادارۀ خدمات ملکی بخصوص مدیران ارشد این ادارات، نفرت و انزجار شدید خود را علیۀ همچو بازی های ناشیانه که جز مسموم ساختن ذهنیت خانواده ها و جامعه در قبال کار و تحصیل زنان، چیزی بیش نیست، ابراز می نمایند.

در شرایطی که مدعی و مدعی علیه معلوم نیست، همچو ادعاها و اتهامات به نیابت از زنان، جا ندارد و مردود است. چنین اتهامات، قبل از همه، رشد استعداد های نهفتۀ زنان را به مدارج عالی تصمیم گیری زیر سوال میبرد. همچو افتراآت در برابر موفقیت های زنان، بجز تفسیر نگاه حسرت بار مردسالاری، توجیهی ندارد.  

باید گفت که زنان، دیگر دستخوش جنگ های نیابتی مردان جاه طلب و ماجرا جو، نمی شوند.

این اتهامات، از زاویۀ قذف درشریعت اسلام، قابل بررسی است. غرامت طراحان همچو بازی ها برای سایرین، درس عبرت خواهد شد و فرهنگ اتهام زنی بر دامان پاک زنان را که از حضرت بی بی مریم آغاز شده است، زایل خواهد کرد.

نشر چنین موضوعات به صورت کل برای زنان بلند رتبه یک موضوع قابل قبول نه بلکه اتهام محض و توهین مستقیم می باشد زیرا حق اشتراک زنان را جریحه دار ساخته و میسازد.

وزارت امور زنان، برای رفع زمینه های شکاکیت در این راستا، پیشنهاد ارتقای زنان شایسته و مستحق را به مشارکت در کرسی های تصمیم گیری به دوش خواهد گرفت. درضمن خواهان یک تحقیق وپیگیری شفاف از طریق لوی څارنوالی میباشد ، درصورت اتهام دروغین، شخص متهم و درصورت موجودیت آزار و اذیت جنسی در ریاست جمهوری اشخاص مرتکب به این عمل مجازات گردند.

با احترامات فایقه