برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان

برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان و افزایش مشارکت زنان در عرصه های مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه زنان در پروسه صلح، انتخابات، منابع بشری و حقوق خانواده با حضور محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به روز چهارشنبه مورخ 10 دلو 1397 هجری خورشیدی، در تالار سینما زینب برگزار شد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، تدویر برنامه های ظرفیت سازی را به منظور تطبیق پلان های وزارت و مدیریت بهتر مهم دانسته، گفت؛ ما در شرایط‌ی تاریخی قرار داریم که در یک و نیم دهه پسین سخت کار و تلاش نموده ایم، زنان به حقوقی اساسی شان به صورت نسبی دست یافته اند و پشرفت های خوبی در تمام زمینه ها داشتیم که امروز بحث صلح با گروه های مخالف حکومت مطرح است. ما از صلح دومدار که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و حقوقی انسانی و قانونی زنان را به پرسش نگیرد، استقبال می کنیم.

همچنان معین مالی و اداری وزارت امور زنان از روسای امور زنان ولایت خواست در پروسه صلح موقف و خواست هماهنگ با زنان کشور و وزارت امور زنان داشته باشند و حقوق زنان شهری و روستأی را به معامله نگیرند.

خانم نبیله مصلح، بلندبردن ظرفیت کارمندان و روسای ولایتی را به منظور تنظیم و ترتیب بهتر برنامه ها، پلان ها و مصرف بودجه به اساس اولویت بندی نیاز زنان مهم دانسته، بر نقش زنان در روند انکشاف و بازسازی تأکید نمود.