کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به ارتباط زنان وپروسه صلح

                             

دولت جمهوري اسلامي افغانستان

کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان

 کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به ارتباط زنان وپروسه صلح             

اعلامیه مؤرخ: 4 /12 / 1397

                     

       بسم الله الرحمن الرحیم

 

کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان  به اساس حکم شماره ( ۱۰۳۹) مؤرخ  ۱۶/۳/۱۳۸۴  رئیس جمهور اسلامی افغانستان  تحت  رهبری  وزیر امورزنان  با تشریک و عضویت 12 اداره ذیربط مطابق ماده پانزدهم قانون منع خشونت علیه زن در سطح معینان ایجاد گردید.

کمیسیون عالی برمبنای ماده شانزده هم قانون منع خشونت علیه زنان رسالت دارد تا موارد خشونت علیه زنان را درکشور ریشه یابی کرده ،ارقام وآمار خشونت علیه زنان را تشخیص نموده واز عوامل خشونت زا در کشور با هماهنگی ادارات جلوگیری نموده و دسترسی  زنان را به عدالت زمینه سازی و سهل سازد،

زنان که 17 سال قبل، زندانی خانه بودند، امروز شامل اقتدار و حاکمیت اند. بیش از سه و نیم ملیون دختر به مکتب میروند. فیصدی حضور زنان در قوای ثلاثۀ کشور بخصوص در سطح رهبری ارگانها و ادارات در حال افزایش است.  طی جلسات ماهوار این کمیسیون همواره قوانین  و میکانیزم ها ی از قبیل  قوانین جلوگیری از مصراف گزاف عروسی ها ، قانون خانواده، قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی، مقرره های منع آزار و اذیت زنان، مراکز حمایوی  مورد تسوید قرار گرفته و جهت تحقق و تصویب  آن  داد خواهی  ها صورت گرفته تا  نقش وحضور زنان در همه ابعاد جامعه ملموس ومحسوس می باشد.

 بدین اساس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان  مواردذیل را منحیث موقف خویش در مورد زنان و روند صلح درکشور اعلام میدارد. 

1- کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان از روند رسمی ، بین الافغانی صلح با عزت و پایدار به رهبری حکومت افغانستان استقبال نموده و مصالحه ملی را یک ضرورت زمان و مکلفیت همه اطراف این پروسه میداند.

2- کمیسیون منع خشونت علیه زنان خواستار تشریک بیشتر از ۳۰٪ زنان در نشست های صلح بین الافغانی می باشد زیرا زنان بیش ازهرکس دیگر، قربانی جنگ های چهاردهۀ اخیر اند، تلاش های جاری را برای تأمین صلح، با نقش وحضور زنان ممد میدانند.

3- کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان از جامعه جهانی میخواهد تا از روند صلح حمایت نموده و زمینه خشونت های جاری علیه زنان را که درساحات تحت حاکمیت طالبان جریان دارد به پایان برسانند، وزمینه تطبیق مفاد کنوانسیون منع خشونت علیه زنان هرچه بیشتر تامین گردد.

4- نظریات دولت ج.ا.ا در قبال صلح و زنان واضح و اخلاصمندانه است. رهبری حکومت وحدت ملی بارها دستاوردهای زنان را در مسألۀ مصالحه، غیر قابل معامله دانسته اند. آرزومندیم، طرف مقابل نیز متناسب با تغییرات ملی و جهانی، متحول شوند وتضمین ارایه بدارند که خاطرات تلخ ادوارقبلی در کشور تکرارنشده وبرداشت شان ازحقوق زنان همگام با پیشرفتهای بشری گردیده واز حقوق اساسی مسجل در قانون اساسی کشور حمایت مینمایند.

5- ما از برنامۀ صلحی که به صلاح همه و حاوی عدالت اجتماعی و حقوق مدنی وامنیت توأم با مصونیت تمام افغانان به خصوص زنان باشد؛ در چوکات قانون اساسی کشور حمایت می کنیم.

6- برای این که حقوق، منافع و مصالح زنان افغانستان، دستخوش بحرانات احتمالی نگردد، هیچکس حق ندارد، درغیاب زنان افغانستان در مورد مسایل ملی، بخصوص مسایل خود زنان، تصمیم اتخاذ نمایند و حقوق مسلم و مسجل قانونی زنان افغانستان را، به بحث و مذاکره و چانه زنی بگیرد.