اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان 29-11-1397

از ریاست امور زنان ولایت بلخ گزارش شده است  ؛ که خانمی به اسم شکیبا بنت یوسف مسکونه ولایت بلخ

 مبنی بر شکنجه مسمات شاه کوکو امباق وی و عبدالفتاح برادر اندرامباق اش به قتل رسیده است .

وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این اعمال زشت که خلاف ارزشهای اسلامی می باشد از نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی آن ولایت میخواهد که مجرمین این قضیه را به سزای عمل شان برسانند و از علمای دینی ولایت بلخ میخواهد در خطبه های نماز اعمال خشونت آمیز را محکوم نموده در بیداری اذهان عامه راجع به اضرار خشونت های خانوادگی سهم و نقش خویش را ایفا نمایند.

 

هیات رهبری وزارت امور زنان