جلسه اولویت بندی تارگیتها انکشاف پایدار

محترمه الحاج سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان ج.ا.ا محترم کوهکن فضل پورمسوول بخش اهداف انکشاف پایدار  را روز دوشنبه مورخ 22/2/1398 در دفتر کارش ملاقات نمود. هدف از این جلسه اولویت بندی تارگیتها به خصوص هدف پنجم انکشاف پایدار"دستیابی به تساوی جنسیتی وتوانمند سازی تمام زنان و دختران " بود. دراین جلسه تصمیم گرفته شد تا کمیته به سطح وزارت دایر شده و از طرف یونت S.T.J اهداف انکشاف پایدار ریاست اجرائیه معلومات ارائه و وزارت امور زنان ، اولویت بندی تارگیتها را نهایی خواهد کرد.

این جلسه جنرال حکمت شاهی ریس جندر حقوق بشر وزارت داخله به ارتباط پیگیری مشترک از پلان تطبیقی سمپوزیم های وزارت امور زنان از زون شمال و جنوب غرب و موضوع امضا پرتوکول فی مابین وزارتخانه های امور داخله،مالیه ،امور زنان ؛ کمیسیون مستقل انتخابات و ارگانهای محل تدویر وتصامیم لازم گرفته شد .