جشنواره مدیران برتر افغانستان!

جشنواره معرفی مدیران برتر کشور از جانب انستیتیوت صلح رسانه و حکومت خوب به تاریخ اول ماه قوس سال 1397 در ادیتوریم پوهنتون کابل برگزار گردید. درین جشنواره عده زیادی از کارمندان عالرتبه دولتی، جنرالان ارتش و مسئولین سازمان های غیر دولتی اشتراک ورزیده بودند. در برنامه متذکره تعداد (14) از مسئولین ادارات دولتی، اعم از نظامی و ملکی،  نهاد ها و سازمان ها به شمول دو تن بانو به عنوان مدیران برتر کشور به حضور رسانه های مختلف دیداری و شنیداری معرفی گردیدند.

بانو نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان نیز از جمع نامزدان در پروسه فوق الذکر بودند ایشان نیز به عنوان مدیر برتر زن معرفی شدند، انتخاب بانو مصلح به صفت مدیر بر تر زن نشان دهنده ارایه خدمات خوب شان در قسمت تقویت و توانمند سازی زنان طی سالیان متوالی میباشد.

پروسه انتخاب مدیران برتر از مدت هشت ماه بدینسو با ابتکار این انستیتیوت، جهت معرفی مدیران برتر کشور راه اندازی گردیده بود درین پروسه صد ها تن مدیران از بخش های مختلف، اعم دولتی غیر دولتی، نظامی و ملکی خود را کاندید بودند.

با در نظرداشت وضعیت جاری کشور، انستیتیوت صلح رسانه و حکومت داری خوب تلاش نمود تا به منظور تقویت حکومت داری خوب، تقویت مدیریت سالم و کار آمد و تشویق مدیران شایسته و ارایه خدمات بهتر به شهروندان کشور برنامه را فوق الذکر اجرا نماید.کاندیدان که درین پروسه خود را کاندید نمودند بار بار از جانب انستیتیوت متذکره مورد ارزیابی قرار گرفتند این ارزیابی ها به صورت حضوری و غیر حضوری انجام یافت.محفل با توزیع تندیس و تقدیر نامه ها به پایان رسید.

قابل یادآوریست که پیش از این محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان از سوی ائتلاف مدنی افغانستان با همکاری شبکه حمایت با هدأ تندیس از کارنامه های ایشان به حیث مسئوول برتر حکومتی 1396، تقدیر شده بود.